Sunday, September 24, 2023

เนื้อผล

เนื้อผล เป็นส่วนหนึ่งของพืชสมุนไพร “ตามส่วนที่ใช้ทำยา” ซึ่งกล่าวถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่สามารถนำมาใช้ทำยาได้ ส่วนที่นำมาใช้เป็นสรรพคุณทางยานั้น ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก ผล เปลือกต้น ฝัก แก่น กระพี้ ราก หัว เหง้า เป็นต้น

กระจับ

กระจับ

ชื่อสมุนไพร : กระจับชื่ออื่นๆ : กะจับ, มาแง่ง, พายับ, เขาควายชื่อสามัญ : Water chestnutชื่อวิทยาศาสตร์ : Trapa bisphinosa Roxb.ชื่อวงศ์ : TRAPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกระจับ เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู มีอยู่ทั่วไป ลักษณะเป็นกอลอยน้ำ ชอบน้ำนิ่ง มีรากหยั่งยึดดินและมีไหล ใบกระจับ ใบเดี่ยวมี 2 แบบ ใบที่ลอยน้ำมีก้านยาว อวบน้ำและพองเป็นกระเปาะตรงกลาง ทำให้ลอยน้ำได้ดี แผ่นใบมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือรูปพัด...
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อสมุนไพร : กัลปพฤกษ์ชื่ออื่นๆ :  ชัยพฤกษ์, กาลพฤกษ์, กานล์ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib.ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นพลัดใบขนาดเล็กถึงกลาง พบได้มากทางภาคอีสาน และภาคเหนือ มีความสูงลำต้นได้มากกว่า 12 เมตร แตกกิ่งในระดับต่ำ ทอดกิ่งในแนวตั้งขึ้นด้านบน มีทรงพุ่มแบนกว้าง มีทรงพุ่มโปร่ง ไม่หนาทึบ เปลือกลำต้นมีลักษณะเรียบ ผิวเปลือกมีสีเทา...
เขลง

เขลง

ชื่อสมุนไพร : เขลง ชื่ออื่น : หมากเค็ง, นางดำ, ยี, หยี, กาหยี, เค็ง, หมากเข้ง, แคง, แค็ง, หมากแข้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dialium cochinchinense Pierre ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–CAESALPINOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นเขลง เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด เปลือกในสีแดง ...
คูน

คูน

ชื่อสมุนไพร : คูน, ชื่ออื่น ๆ : ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลักเคย , ลักเกลือ (ปัตตานี ), กีเพยะ (กะเหรี่ยง), ปูโย, ปีอยู, เปอโช, แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เช็งเชียชัวเพียงเต่า, อาเหล็กปก(จีน) ชื่อสามัญ : Golden Shower,...
แตงไทย

แตงไทย

ชื่อสมุนไพร :  แตงไทย ชื่ออื่น : แตงลาย (เหนือ), แตงจิง, แตงกิง (อีสาน), ซกเซรา (เขมร) ชื่อสามัญ :  Muskmelon ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis melo Linn. ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นแตงไทย เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีขนอ่อน ปกคลุมตลอดทั้งลำต้นและใบ ใบแตงไทย เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ดอกแตงไทย สีเหลือง...
น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าต้น

ชื่อสมุนไพร : น้ำเต้าต้น ชื่ออื่น ๆ : น้ำเต้าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crescentia cujete Linn. วงศ์ : BIGNONIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  น้ำเต้าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 2-10 เมตร กิ่งก้านแผ่ตามแนวราบ รูปทรงของกิ่งมีลีลาอ่อนช้อยสวยงามและรูปทรงไม่ค่อยแน่นอน ใบน้ำเต้าต้น เป็นใบเดี่ยวสีเขียวสดรูปช้อนเรียงสลับ ปลายใบแหลมเล็กน้อย ส่วนโคนใบสอบแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10 เซนติเมตร...
พะวา

พะวา

ชื่อสมุนไพร : พะวา ชื่ออื่น ๆ : มะป่อง, สารภีป่า, มะระขี้นก, มะดะขี้นก, ขวาด, กวักไหม, หมากกวัก, ชะม่วง, วาน้ำ, กะวา, พะยา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia celebica L. ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE , GUTTIFERAE  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ...
มะกอก

มะกอก

ชื่อสมุนไพร : มะกอก ชื่ออื่นๆ :  กูก, กอกกุก(เชียงราย), กอกเขา(นครศรีธรรมราช), ไพแซ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), กอกหมอง(เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย, ไพ้ย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผร่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า(เมี่ยน), มะกอกไทย(ไทลื้อ), มะกอกป่า(เมี่ยน), สือก้วยโหยว(ม้ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz. ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะกอก เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25เมตร ลำต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งก้านโปร่ง...
มะขาม

มะขาม

ชื่อสมุนไพร : มะขาม ชื่ออื่น ๆ : มะขามไทย(ภาคกลาง), ส่ามอเกล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน),  ตะลูบ(นครศรีธรรมราช), อำเปียล(สุรินทร์), มะขามกะดาน, มะขามขี้แมว ชื่อสามัญ : Tamarind ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica Linn. ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะขาม เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้นและแข็งแรงมาก ลำต้นมีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีน้ำตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ๆ ใบมะขาม เป็นไม้ใบรวม...
มะตูม

มะตูม

ชื่อสมุนไพร : มะตูม ชื่ออื่น ๆ : มะปิน(เหนือ), กะทันตาเถร (ปัตตานี), ตูม(ใต้), บักตูม(อีสาน), ตุ่มตัง (ปัตตานี), พะโนงค์ (เขมร), มะตูม (กลาง), มะปีส่า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Bengal Quince, Bilak, Bael, Bael fruit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle...
มะพร้าว

มะพร้าว

ชื่อสมุนไพร : มะพร้าว, ชื่ออื่น ๆ :  หมากอูน, หมากอู๋น, มะพร้าว(ทั่วไป), คอส่า(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะพร้าว(ภาคใต้), ดุง(ชอง-จันทบุรี), ย่อ(มลายู-ภาคใต้), โพล(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), เฮ็ดดุง(เพชรบูรณ์), เอี่ยจี้(จีน) ชื่อสามัญ : Coconut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera Linn. ชื่อวงศ์ : PALMAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะพร้าว เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นสูงชะลูด จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา ขนาดของลำต้นมีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบมะพร้าว ลักษณะของใบออกเป็นใบรวม...
ลิ้นจี่

ลิ้นจี่

ชื่อสมุนไพร : ลิ้นจี่ ชื่ออื่นๆ : ลิ้นจี่ป่า, สีรามัน, สีรามันขาว ชื่อสามัญ : Lychee, Litchi, Lichee, Lichi ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonn. ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นลิ้นจี่ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 11-12 เมตร แตกกิ่งก้าน บริเวณยอดกลม ใบลิ้นจี่ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ มีใบย่อย 2-4 คู่ ใบย่อยเมื่อแก่เต็มที่กว้าง...
สมอไทย

สมอไทย

ชื่อสมุนไพร : สมอไทย ชื่ออื่น ๆ : สมออัพยา (กลาง) , มะนะ (พายัพ) , ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) , หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง- แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : Chebulic Myrobalans, Myrobalan Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นสมอไทย เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่...