วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร พ

สมุนไพรหมวดอักษร พ

  พู่ระหง

  ชื่ออื่น : พู่ระหง, พู่เรือหงส์, หางหงส์, ชุมบาห้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus schizopetalus (Dyer ex Mast.) Hook. f. ชื่อวงศ์ : Malvaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พู่ระหง เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากออกรอบ ๆ ต้น และมักโค้งลงสู่พื้นดิน เปลือกลำต้นและใบมียางเหนียว กิ่งอ่อนเป็นสีเขียว ใบพู่ระหง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับไปตามกิ่งก้าน ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลมมีติ่งหาง โคนใบมน ส่วนขอบใบเป็นจักคล้ายฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ...

  พุทรา

  ชื่ออื่น ๆ : มะควัดดอย (เชียงใหม่), มะตัน, นาวงต้มต้น, หมากทิน (จำปาศักดิ์), มะตค้นหลวง, มะท้อง, มะตอง, มะตันต้น (ภาคเหนือ-พายัพ), มั่งถั่ง (กะเหรี่ยง-ฮ่องสอน), พุดซา (ทั่วไป), มะท้อง (กะเหรี่ยง-กาญจน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zizyphus mauritiana Lam. วงศ์ : RHAMNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุทรา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 30 ฟุต ใบพุทรา จะมีลักษณะกลมโตประมาณ 1...

  พุทธรักษา

  ชื่ออื่น : สาคูมอญ (ภาคกลาง), พุทธรักษากินหัว (กรุงเทพฯ), พุทธสร (ภาคเหนือ), สาคูหัวข่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), บัวละวง (ลพบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canna indica L. ชื่อวงศ์ : Cannaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุทธรักษา เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ขึ้นรวมกันเป็นกอและเป็นต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่งก้านสาขา จะมีข้อแต่ค่อนข้างห่างกัน มีความสูงของลำต้นประมาณ 1.5-2.5 เมตร ลำต้นมีความเหนียวและอุ้มน้ำ มีเหง้าหัวสีขาวแตกแขนงอยู่ใต้ดิน ส่วนของลำต้นเทียมบนดินจะเกิดจากใบเรียงซ้อนเป็นลำตรงกลม ทั้งต้นไม่มีขนปกคลุม ใบพุทธรักษา เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน...

  พุดผา

  ชื่ออื่น : ข่อย (สน), มือเสือ(สระบุรี), ข่อยหิน, พุดผา, สามพันตา(อุบลราชธานี), ปัดหิน, ข่อยโคก, ข่อยด่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia saxatilis Geddes ชื่อวงศ์ : Rubiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุดผา เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก กิ่งก้านตั้งฉากกับลำต้น สูง 2-4 เมตร เปลือกต้นสีขาวนวล ใบพุดผา  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉาก รูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมใบหอกกลับ กว้าง 2-4 เซนติมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ปลายใบโค้งกลม...

  พุดทุ่ง

  ชื่ออื่น : หัสคุณใหญ่, ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี), หัสคุณเทศ (พังงา), โมกเกี้ย(สระบุรี), โมกเตี้ย (สระบุรี ภาคใต้), โมกนั่ง (ภาคเหนือ), พุดน้ำ, พุดป่า, นมราชสีห์, นมเสือ, น้ำนมเสือ, พุดทอง, พุดนา, มูกน้อย, มูกนิ่ง, มูกนั่ง, โมกน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holarrhena curtisii King & Gamble ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุดทุ่ง เป็นไม้พุ่ม...

  พุดตาน

  ชื่ออื่น ๆ : พู่ย้ง, ดอกสามสี, สามผิว, สามสี (พายัพ), พุดตาน (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus mutabilis Linn. ชื่อวงศ์ : MALVACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุดตาน เป็นพรรณไม้ขนาดย่อม ลำต้นมีความสูงประมาณ 4 เมตร ต้นและกิ่งมีขนสีเทา ใบพุดตาน มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ลักษณะของใบคล้ายรูปไข่โคนรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเว้าลึกมีแฉก 3-5 แฉก แผ่นใบสีเขียวค่อนข้างหนา ผิวใบมีขนสาก ๆ ใบกว้างประมาณ 9-20...

  พุดซ้อน

  ชื่ออื่น ๆ : พุดป่า (ลำปาง), พุดฝรั่ง (กรุงเทพฯ), พุดสา, พุดสวน, พุดจีบ (กลาง), เค็ดถวา, แคถวา (เชียงใหม่) ชื่อสามัญ : Gerdenia ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminodes ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE (The Madder Family) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุดซ้อน เป็นพรรณไม้พุ่มเตี้ย มีลักษณะลำต้นคล้ายกับพุดจีบ จะผิดกันก็ตรงที่ว่าพุดซ้อนจะไม่มีสีขาวอยู่ในต้นและใบ เหมือนพุดจีบ ใบพุดซ้อน เป็นไม้ที่มีใบหนาแน่น ทำให้ดูทึบ ลักษณะของใบรูปมนรี...

  พุงดอ

  ชื่ออื่น : หนามพุงดอ, หนามรอบข้อ, หมีเหม็น, หนามรอบตัว, หนามเหม็น, พรมดอง, ปิ๊ดเต๊าะ, ขี้แรด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azima sarmentosa Benth. & Hook. ชื่อวงศ์ : SALVADORACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พุงดอ เป็นพรรณไม้พุ่ม หรือไม้ต้น แต่บางครั้งก็พบเป็นไม้เถา ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-8 เมตร กิ่งอ่อนจะเป็นสีเทา หรือเป็นสีน้ำตาล และมีขนเป็นรูปดาว อีกไม่นานขนก็ไม่มีแต่มีหนามเรียวบาง ยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ใบพุงดอ จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ ตรงปลายใบแหลมจะเป็นติ่ง...

  พิษนาศน์

  ชื่ออื่นๆ : แผ่นดินเย็น(อุบลราชธานี), นมราชสีห์, นมฤาษี, ถั่วดินโคก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sophora exigua Craib ชื่อวงศ์ : Fabaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พิษนาศน์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 15-30 เซนติเมตร ลำต้นสั้นมาก ใบพิษนาศน์ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ แนบกับพื้นดินเป็นแนวรัศมี ใบย่อย 9-13 ใบ รูปวงรี รูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมวงรี ใบย่อยปลายใบรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร ผิวใบมีขนละเอียดสีขาว ดอกพิษนาศน์ เป็นช่อกระจะ...

  พิลังกาสา

  ชื่ออื่นๆ : ลังพิสา(ตราด), ทุลังกาสา, รวมใหญ่(ชุมพร), ตาปลา, ราม, จิงจำ, จ้ำก้อง, มาตาอาแย, ปือนา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb. ชื่อวงศ์ : Myrsinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พิลังกาสา เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง แตกกิ่งก้านสาขารอบๆต้นมาก ใบพิลังกาสา...