วันเสาร์ 23 มิถุนายน 2018
สมุนไพรหมวดอักษร ด

สมุนไพรหมวดอักษร ด

  ดู่ทุ่ง

  ชื่ออื่น : ประดู่โคก, ประดู่ทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enkleia thorelii (Lecomte) Nervling ชื่อวงศ์ : THYMELAEACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดู่ทุ่ง เป็นไม้พุ่มที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีลำต้นขนาดเล็ก แต่มีรากใหญ่มาก ส่วนของต้นที่อยู่เหนือพื้นดินอาจจะถูกตัดฟันทิ้ง หรือฟุบลงในฤดูแล้ง แต่ส่วนของรากยังอยู่ ทำให้อายุของรากมักจะมากกว่าอายุของต้น ส่วนของรากจึงมีขนาดใหญ่ ยาว และอยู่ค่อนข้างลึก ใบดู่ทุ่ง เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี พบบ้างที่เป็นรูปกลม มองเห็นลายใบชัดเจน ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ดอกดู่ทุ่ง สีเขียวหรือสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ส่วนที่ใช้เป็นยา...

  ดูกอึ่ง

  ชื่ออื่น : กระดูกเขียด, กระดูกอึ่ง, กระดูกอึ่งใหญ่, แกลบหูหนู, แปรงหูหนู, แกลบหนู, อึ่งใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrolobium lanceolatum (Dunn.) Schindl. ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดูกอึ่ง เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเรียบ ใบดูกอึ่ง ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ มี 3 ใบย่อย รูปรีหรือรูปหอก ฐานใบมน...

  ดีหมี

  ชื่ออื่น : กาดาวกระจาย, กาไล, กำไล, คัดไล, จ๊ามะไฟ, มะดีหมี, เซยกะชู้, ดินหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleidion speciflorum Merr. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดีหมี เป็นไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบดีหมี เดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมใบหอก กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว10-22 ซม. ขอบใบหยัก ดอกดีหมี ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น...

  ดีปลี

  ชื่ออื่น ๆ : ประดงข้อ, ปานนุ, พิษพญาไฟ, บีกผัวะ, ดีปลีเชือก, บี้ฮวด ชื่อสามัญ : long pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl. ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดีปลี เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ขึ้นเลื้อยพัน ลำต้นค่อนข้างกลมเรียบ เปราะ หักง่าย บริเวณข้อมีรากสำหรับยึดเกาะ แตกกิ่งก้านมาก ใบดีปลี เป็นใบเดี่ยวออกเรียวสลับตามข้อใบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-10...

  ดีงูต้น

  ชื่ออื่น : กะลำเพาะต้น, หมาชล, กอมขม, ดำ, หงีน้ำ, มะปอจอ, ตะพ้านก้น, หยีน้ำใบเล็ก, หมักกอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Picrasma javanica Bl. ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดีงูต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ใบดีงูต้น เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ โคนใบมน ปลายใบแหลมกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 4.5-7...

  ดีควาย(ดันหมี)

  ชื่ออื่น : กัลปังหาต้น(ภูเก็ต), ก้านเหลือง, คำเกี้ยวต้น(เหนือ), ดันหมี, ปูตูบูแว(มาเลย์-นราธิวาส), มะดีควาย(เชียงใหม่), แสนเมือง(หนองคาย), หีควาย(ลำปาง), ดีหมี, ดันหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz ชื่อวงศ์ : Icacinaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดีควาย เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 15 ม. เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล กิ่งเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนประปรายตอนปลายกิ่ง ใบดีควาย รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 8-25 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว...

  ดาหลา

  ชื่ออื่น : กาหลา, กะลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอกดาหลา สีขาวนวล ออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ขนาดผ่านศูนย์กลาง 10-18 ซม....

  ดาวอินคา

  ชื่ออื่น : ถั่วดาวอินคา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plukenetia volubilis L. ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดาวอินคา เป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี มีอายุได้นาน 10 ถึง 50 ปี ลำต้นสูง 2 เมตร กิ่งและยอดแผ่เลื้อยพันตามกิ่งไม้หรือโครงสร้างเลื้อยพันอื่นๆ ใบดาวอินคา เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตรงถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบยาว 10-12 เซนติเมตร กว้าง 8-10 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-6...

  ดาวเรือง

  ชื่ออื่น : คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ : African Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta L. ชื่อวงศ์ : Asteraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดาวเรือง เป็นไม้ล้มลุก สูง 15-60 ซม. ลำต้นเป็นร่อง สีเขียว แตกกิ่งก้านที่โคน ใบดาวเรือง เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงกันข้าม ใบย่อยมี 11-17 ใบ รูปรี กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว 1.5-...

  ดาดตะกั่ว

  ชื่ออื่น : ฮ่อมครั่ง ชื่อสามัญ : Red lvy, Red Flame lvy ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson. ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ดาดตะกั่ว เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นสีแดง และเป็นข้อ ๆ ลำต้นสูงประมาณ 10-15 ซ.ม. ใบดาดตะกั่ว ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ ด้านบนเป็นสีเขียว แต่ถ้าถูกแดดจัด ๆ จะกลายเป็นสีเทาอมเขียว ส่วนด้านใต้ใบนั้นเป็นสีแดง ขอบใบจะวัดขนาดของใบนั้นกว้างประมาณ...