วันอังคาร 3 สิงหาคม 2021
หน้าแรก สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน

กลุ่มยากันหรือแก้เลือดออกตามไรฟัน

  มะกอก

  ชื่ออื่น : มะกอก, กูก, กอกกุก(เชียงราย), กอกเขา(นครศรีธรรมราช), ไพแซ(กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), กอกหมอง(เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย, ไพ้ย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผร่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า(เมี่ยน), มะกอกไทย(ไทลื้อ), มะกอกป่า(เมี่ยน), สือก้วยโหยว(ม้ง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz. ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอก เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25เมตร ลำต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งมักห้อยลง...

  มะกอกน้ำ

  ชื่ออื่น : มะกอกน้ำ, สารภีน้ำ, สีชัง, สมอพิพ่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus hygrophilus Kurz ชื่อวงศ์ : ELAEOCARPACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะกอกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก พบขึ้นตามริมน้ำ ตามชายฝั่งทะเล ตามป่าโกงกาง ป่าพรุ ต้นสูง 3-12 เมตร เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาล ตามกิ่งมีรอยแผลใบชัดเจน ใบมะกอกน้ำ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ...

  มะขามป้อม

  ชื่ออื่น ๆ : มะขามป้อม, สันยาส่า, มั่งลู่(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กำทวด(ราชบุรี), กันโตด(เขมร-จันทบุรี), อิ่ว, อำโมเหล็ก(จีน) ชื่อสามัญ : Malacca Tree, Emblic Vyrobalan, Indian Gooseberry ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica Linn. ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะขามป้อม เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 7 เมตร ลักษณะของเปลือกค่อนข้างเรียบเกลี้ยง ใบมะขามป้อม ออกเป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงกันเป็น...

  มะนาว

  ชื่ออื่น ๆ : มะนาว, มะนอเกละ, ปะนอเกล, มะเน้าด์เล(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปะโหน่งกลยาน(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ส้มมะนาว(ทั่วไป), หมากฟ้า(เงี้ยง-แม่ฮ่องสอน), โกรยชะม้า(เขมร-สุรินทร์), ลีมานีปีห์(มลายู-ภาคใต้) ชื่อสามัญ : Common lime, Lime ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia Swing. ชื่อวงศ์ : RUTACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นมะนาว เป็นพรรณไม้พุ่ม ยืนต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ .5-3.5 เมตร ผิวเปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง ส่วนกิ่งก้านอ่อนมีหนามยาวประมาณ 3-13มม. ...

  มะละกอ

  ชื่ออื่น : มะละกอ, มะก้วยเทศ(ภาคเหนือ), หมักหุ่ง(ลาว,นครราชสีมา,เลย), ลอกอ(ภาคใต้), กล้วยลา(ยะลา), แตงต้น(สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papaya  L. ชื่อวงศ์ : Caricaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : มะละกอ เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 3-6 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลออกขาว ลำต้นตรง ไม่มีแก่น แตกกิ่งก้านน้อย มีรอยแผลใบชัดเจน...

  สมุนไพรน่าสนใจ

  สมุนไพรยอดฮิต