วันพฤหัส, เมษายน 27, 2017

หลักพื้นฐานการนวดไทย

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัตโพธิ์ (2529) ได้กล่าวถึงพื้นฐานการนวดไทย ซึ่งผู้ที่จะเป็นหมอนวดต้องทราบและต้องทำการศึกษาก่อนที่จะทำการนวด สามารถสรุปได้ดังนี้ต้องรู้กายวิภาคศาสตร์ หมายถึง ต้องรู้ว่ารูปร่างหน้าตาและตำแหน่งของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายถ้าไม่รู้อาจทำให้การนวดผิดพลาดและเป็นอันตรายได้ ต้องรู้สรีรวิทยา หมายถึง ต้องรู้หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ว่าทำงานได้แค่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะข้อต่อและกล้ามเนื้อ การเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสภาพ และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ะทำให้เราปฏิบัติต่อร่างกายตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เพื่อการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายแต่ละส่วน เราจำเป็นต้องแบ่งร่างกายออกเป็นระบบต่าง ๆ...

ลักษณะการนวดไทย

"การนวดแผนไทย" เป็นศาสตร์มหัศจรรย์  โดยมูลเหตุสำคัญมาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย  รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยโบราณ  "การนวดแผนไทย"  ไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ และรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการระหว่างผู้ให้บริการ  และรับบริการ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจลักษณะการนวดแผนไทย  มี 2 แบบ คือนวดแบบราชสำนัก  คือ หมอนวดจะใช้เฉพาะมือ นิ้วหัวแม่มือ และปลายนิ้วอื่น ๆ ในการนวดเท่านั้น  และไม่ใช้การนวดคลึงในขณะกด...

อาการปวดที่พบบ่อย

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ข้อควรระวังในการนวด

ข้อห้ามในการนวดห้ามนวดผู้ที่มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ห้ามนวดบริเวณที่มีกระดูกแตก หัก ปริ ร้าว ที่ยังไม่ติดดี ห้ามนวดบริเวณที่เป็นมะเร็ง ห้ามนวดผู้ที่มีความดันโลหิตสูง systolic สูงกว่าหรือเท่ากับ 160 mmHg และ/หรือdiastolic สูงกว่าหรือเท่ากับ 100 mmHg ที่มีอาการหน้ามืด ใจสั่น ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้อาเจียน ห้ามนวดบริเวณที่เป็นแผลเปิด...

การนวดแก้ปวดศีรษะ

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การนวดแก้ปวดเมื่อยคอ

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การนวดแก้ปวดเมื่อยไหล่

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การนวดแก้ปวดเมื่อยแขน

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การนวดแก้ปวดเมื่อยหลัง

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การนวดแก้ปวดเมื่อยเข่า

โปรดเข้ามาใหม่คราวหน้า เนื้อหาอยู่ระหว่างอับเดจข้อมูล ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทางแอดมินจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว