วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2017

คัมภีร์อภัยสันตา

พระคัมภีร์อภัยสันตา ว่าด้วยเรื่องของโรคตาทุกชนิด จำนวน ๒๑ ชนิด ๑. ต้อหมอก ตามัวเป็นฝ้าขาวในตาดำ ตาบวทฃมและปวด มี ๓ อย่าง ๑.๑ เกิดเพื่อโลหิต เดือน ๕-๖-๗-๘ ๑.๒ เกิดเพื่อกำเดา เดือน ๘-๙-๑๐-๑๑ ๑.๓ เกิดเพื่อเสมหะระคนกัน เดือน ๑๒ -๑ – ๒ – ๓ ๒. ต้อเกิดที่ตาดำ...