Tags : ชะลูด

“สุนทรภู่” รู้สมุนไพร

สิ่งหนึ่งที่สุนทรภู่ ได้แสดงความรู้ความสามารถลงในบทกวีของท่าน โดยน้อยคนนัก จะเก็บเกร็ดด้านนี้มาเล่าขานคือ ความรู้ด้านสมุนไพรและพฤกษศาสตร์           ในนิราศรายทางท่านสุนทรภู่เขียนไว้ อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ที่เป็นแพทย์ปัจจุบันและได้เป็นผู้บุกเบิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้นำมาเรียบเรียงเป็นคำกลอน "สุนทรภู่รู้สมุนไพร" ในโอกาสสองร้อยปีแห่งท่านสุนทรภู่และเพื่อระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ท่านชีวก ผู้เป็นต้นความรู้ฝ่ายแพทย์สมุนไพร (อวยนิมิตร

1,674 views