บัญชียาหลักแห่งชาติ

บัญชียาหลักแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

pharmacist

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

              อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีอํานาจ หน้าที่ในการจัดทําบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพ ของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบัญชียาจากสมุนไพรตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ และให้บัญชียาจากสมุนไพร ตามรายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
บัญชียาจากสมุนไพร หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ซึ่งมีสูตรตํารับ ข้อบ่งใช้ขนาด และวิธีใช้ข้อห้ามใช้ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายบัญชียา จากสมุนไพร ทั้งนี้ยาจากสมุนไพรตามบัญชีนี้เป็นรายการยาที่ให้ใช้สําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ สาธารณสุข รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย
เภสัชตํารับโรงพยาบาล? หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่โรงพยาบาลสามารถผลิต ขึ้นใช้ภายในโรงพยาบาลตามเภสัชตํารับโรงพยาบาล หรือตามที่ระบุในภาคผนวกท้ายบัญชียา จากสมุนไพร
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๔

พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

———————————————————-

กลุ่มที่ ๑ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ
กลุ่มที่ ๒ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ๒๑ รายการ


ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.samunpri.com/wp-content/uploads/2014/09/herbal_book_56.pdf