หลักเภสัช 4

เภสัช4

การศึกษาวิชาเภสัชกรรมแผนโบราณ จำเป็นต้องรู้หลักสำคัญของการศึกษาวิชานี้ เพื่อได้จดจำง่าย ได้จัดไว้เป็นหลักฐานใหญ่ๆ ที่เรียกกันว่า “หลักเภสัช” มี 4 ประการ คือ

1. เภสัชวัตถุ (ตัวยา)
ว่าด้วยความรู้พื้นฐานของตัวยาหรือสมุนไพรแต่ละชนิด และจะต้องรู้จักชื่อ สี กลิ่น ลักษณะ และรส

2. สรรพคุณเภสัช (สรรพคุณยา)
เป็นการจำแนกกลุ่มสรรพคุณของตัวยาตามการออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยกำหนดเป็น ” รสยา ”

3. คณาเภสัช (พิกัดยา)
หมายถึง การกำหนดตัวยาหลายชนิด รวมเข้าเป็นกลุ่ม ตั้งชื่อเรียกเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการเขียน
ส่วนประกอบของตำรับยา

4. เภสัชกรรม (การปรุงยา)
เภสัชกรรม คือการรู้จักชนิดของยาและวิธีการปรุงยาแบบต่างๆ ตลอดจนรู้จักมาตราชั่ง ตวง ของไทยและสากล.คณาเภสัช