ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

เปิดอ่าน 274 views
พระราชบัญญัติ
ยา
พ.ศ. ๒๕๑๐
                       
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขายยา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
 
คลิก…ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่นี่

อย่าลืมแชร์ให้ท่านอื่นได้อ่านด้วยนะคะ..


TAGS ที่เกี่ยวข้อง