ปิดป้ายนี้

ปิดป้ายนี้

อุปกรณ์การนวด

การนวดนั้นถือว่าเป็นศิลปะ ซึ่งผู้นวดต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนวดโดยควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ภายในร่างกาย ตลอดจนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนวด การวางมือของผู้นวด การจัดท่าทางของผู้รับการนวด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบการนวด เพราะการนวดที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากการที่ผู้นวดต้องมีทักษะการนวด และเข้าใจวิธีการนวด ตลอดจนต้องมีอุปกรณ์ เครื่องใช้ ประกอบการนวดที่เหมาะสม

ลูกกลิ้งสายนวดตัว :

ไม้นวดตัว :

หมอกะลา :

นมสาว หรือหมอนมไม้ :

รางไม้ไผ่นวดเท้า :